Diversiteit en inclusiviteit zijn twee begrippen die steeds meer aandacht krijgen in de hedendaagse samenleving en op de werkvloer. Maar wat houden ze precies in en waarom zijn ze zo belangrijk voor het succes van een organisatie? In deze blog leg ik uit wat diversiteit en inclusie betekenen, welke voordelen ze opleveren voor de klanttevredenheid en hoe je als werkgever kunt zorgen voor een meer diverse en inclusieve werkomgeving.

 

 1. Wat zijn diversiteit en inclusie?

Diversiteit gaat over het erkennen en waarderen van de verschillen tussen mensen. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, etniciteit, cultuur, religie, seksuele oriëntatie, opleiding of ervaring. Diversiteit betekent dat je mensen met verschillende achtergronden, perspectieven en talenten aantrekt en behoudt in je organisatie.

Inclusiviteit gaat over het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en betrokken voelt. Een inclusieve organisatie streeft ernaar om alle medewerkers gelijke kansen te bieden om zich te ontwikkelen en hun potentieel te benutten. Een inclusieve organisatie stimuleert ook de dialoog, de samenwerking en de feedback tussen medewerkers met verschillende achtergronden. Inclusie betekent ook dat je rekening houdt met de behoeften en wensen van je medewerkers en klanten.

Diversiteit en inclusie gaan dus hand in hand. Het is niet genoeg om alleen maar een divers personeelsbestand te hebben; je moet er ook voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in je organisatie. Alleen dan kun je profiteren van de voordelen die diversiteit en inclusie met zich meebrengen.

 1. Welke voordelen leveren diversiteit en inclusiviteit op voor een organisatie?

Diversiteit en inclusiviteit zijn niet alleen moreel juist en ethisch verantwoord, maar ook strategisch slim. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat organisaties die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben staan, beter presteren dan organisaties die dat niet doen. Dit komt doordat diversiteit en inclusie leiden tot:

  • Een productiever personeelsbestand: medewerkers die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen door hun werkgever zijn gemotiveerder, loyaler en productiever. Ze hebben ook minder last van stress, verzuim of burn-out.
  • Meer innovatiekracht: Door mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en ideeën samen te brengen, stimuleer je creativiteit en innovatie binnen je organisatie. Je kunt zo sneller inspelen op veranderingen in de markt, nieuwe oplossingen bedenken voor complexe problemen of nieuwe producten of diensten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van je klanten.
  • Betere bedrijfsresultaten: volgens onderzoek van McKinsey hebben bedrijven met meer diversiteit in hun managementteams tot 35% meer kans om bovengemiddelde financiële resultaten te behalen dan bedrijven met minder diversiteit. Dit komt doordat diverse teams betere beslissingen nemen en hierdoor meer marktaandeel verwerven.
  • Meer klanttevredenheid: Door een diverse samenstelling van je personeel weerspiegel je ook de diversiteit van je klantenbestand. Je kunt zo beter begrijpen wat je klanten willen, verwachten of nodig hebben. Je kunt ook makkelijker communiceren met klanten uit verschillende culturen of doelgroepen. Dit vergroot het vertrouwen.
   Hieronder zal ik hier verder op in gaan.
 1. Meer klanttevredenheid

Diversiteit is een belangrijk thema voor veel organisaties. Het gaat niet alleen om het voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om het benutten van de kansen en voordelen die een divers personeelsbestand biedt. Een van die voordelen is dat je als organisatie beter aansluit bij de wensen en behoeften van je klanten, die immers ook divers zijn.

Waarom is diversiteit dan belangrijk voor je klanten?

Klanten verwachten steeds meer maatwerk, persoonlijke aandacht en kwaliteit van de producten of diensten die ze afnemen. Ze willen zich herkend en erkend voelen door de organisaties waar ze zaken mee doen. Als je als organisatie een diverse samenstelling hebt van je personeel, kun je beter inspelen op deze verwachtingen. Je kunt dan namelijk:

Een beter begrip krijgen van de behoeften, wensen en verwachtingen van de klanten

Een diverse en inclusieve organisatie kan een breder scala aan perspectieven, ideeën en oplossingen bieden voor de problemen en uitdagingen waar de klanten mee te maken hebben. Door rekening te houden met de diversiteit van de klanten, kan een organisatie producten en diensten ontwerpen en leveren die beter aansluiten bij hun behoeften en voorkeuren.

Een hogere kwaliteit van de producten en diensten leveren

Een diverse en inclusieve organisatie kan profiteren van de verschillende vaardigheden, talenten en ervaringen die de medewerkers hebben. Door samen te werken in diverse en inclusieve teams, kunnen medewerkers elkaar aanvullen, uitdagen en inspireren om innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken. Dit kan leiden tot een hogere kwaliteit van de producten en diensten die aan de klanten worden geleverd.

Een betere reputatie en merkwaarde opbouwen

Een diverse en inclusieve organisatie kan een positief imago opbouwen bij de klanten en andere stakeholders. Door te laten zien dat de organisatie diversiteit en inclusie waardeert en bevordert, kan de organisatie vertrouwen, loyaliteit en goodwill creëren bij de klanten. Bovendien kan een diverse en inclusieve organisatie zich onderscheiden van de concurrentie door te laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.

Meer empathie tonen voor de situatie, achtergrond en cultuur van je klanten

Empathie is het vermogen om je in te leven in de gevoelens en gedachten van een ander. Het is een belangrijke vaardigheid voor elke ondernemer die succesvol wil zijn in de markt. Door empathie te tonen voor de situatie, achtergrond en cultuur van je klanten, kun je beter begrijpen wat hun behoeften, wensen en verwachtingen zijn. Je kunt ook makkelijker een vertrouwensband opbouwen en een positieve relatie onderhouden.

Hier zijn enkele tips om meer empathie te tonen voor je klanten:

  • Luister actief naar wat ze zeggen en vraag door om meer informatie te krijgen. Probeer niet alleen te horen wat ze zeggen, maar ook hoe ze het zeggen en wat ze niet zeggen.
  • Toon interesse en respect voor hun perspectief en ervaring. Probeer niet te oordelen of te bekritiseren, maar probeer te begrijpen waarom ze iets vinden of doen.
  • Wees nieuwsgierig en leer meer over hun situatie, achtergrond en cultuur. Doe onderzoek naar hun markt, branche, sector, regio, land, taal, normen, waarden, tradities, gewoonten, etc.
  • Wees flexibel en pas je aan aan hun voorkeuren en stijl. Probeer niet je eigen manier van werken of communiceren op te leggen, maar zoek naar een manier die voor beide partijen prettig is.
  • Wees empathisch in je communicatie. Gebruik een vriendelijke en respectvolle toon, spreek hun taal of gebruik een tolk indien nodig, gebruik passende gebaren en mimiek, geef complimenten en erkenning, toon waardering en dankbaarheid.

Door meer empathie te tonen voor de situatie, achtergrond en cultuur van je klanten, kun je je onderscheiden van je concurrenten en een loyale klantenkring opbouwen. Empathie is niet alleen goed voor je klanten, maar ook voor jezelf. Het kan je helpen om meer plezier en voldoening te halen uit je werk en om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Effectiever communiceren met je klanten in hun eigen taal of stijl

Communicatie is een essentieel onderdeel van elke succesvolle relatie, zeker in het zakelijke domein. Als je effectief wilt communiceren met je klanten, moet je rekening houden met hun taal en stijl. Taal gaat niet alleen over de woorden die je gebruikt, maar ook over de toon, het tempo, het volume en de lichaamstaal die je inzet. Stijl gaat over de manier waarop je informatie overbrengt, ontvangt en verwerkt. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld visueel ingesteld en hebben behoefte aan beelden en grafieken, terwijl anderen auditief zijn en liever luisteren naar een verhaal of een uitleg.

Om effectiever te communiceren met je klanten in hun eigen taal of stijl, kun je de volgende tips toepassen:

  • Observeer hoe je klant communiceert. Let op de woorden die hij of zij gebruikt, de intonatie, het tempo, het volume en de lichaamstaal. Probeer deze aspecten te spiegelen of aan te passen aan je eigen communicatie. Zo creëer je meer rapport en vertrouwen.
  • Vraag naar de voorkeuren van je klant. Als je niet zeker weet wat de beste manier is om informatie te delen met je klant, kun je het hem of haar gewoon vragen. Vraag bijvoorbeeld of hij of zij liever een e-mail, een telefoontje of een persoonlijke afspraak heeft. Vraag ook of hij of zij visueel, auditief of kinesthetisch leert en stem daar je presentatie of uitleg op af.
  • Gebruik verschillende communicatiekanalen. Afhankelijk van de situatie en de boodschap die je wilt overbrengen, kun je verschillende communicatiekanalen gebruiken om je klant te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan e-mail, telefoon, videoconferentie, sociale media, website of nieuwsbrief. Zorg ervoor dat je consistent bent in je boodschap en dat je rekening houdt met de voor- en nadelen van elk kanaal.
  • Geef feedback en vraag om feedback. Een goede communicatie is een tweerichtingsverkeer. Het is belangrijk dat je niet alleen informatie zendt, maar ook ontvangt. Geef je klant regelmatig feedback over zijn of haar wensen, behoeften, verwachtingen en tevredenheid. Vraag ook om feedback over jouw dienstverlening, producten of oplossingen. Zo kun je eventuele misverstanden voorkomen of oplossen en je relatie verbeteren.

Door effectiever te communiceren met je klanten in hun eigen taal of stijl, kun je meer waarde toevoegen aan je dienstverlening, meer loyaliteit creëren en meer omzet genereren.

Meer vertrouwen en loyaliteit opbouwen bij je klanten

Dit kun je doen door te laten zien dat je hun diversiteit waardeert en respecteert. Toon bijvoorbeeld diversiteit in je marketing. Gebruik afbeeldingen, video’s, verhalen en getuigenissen die de verschillende identiteiten, achtergronden, culturen en levensstijlen van je klanten weerspiegelen. Vermijd stereotypen, vooroordelen of discriminatie in je boodschap. Wees inclusief en gevoelig voor de behoeften en verwachtingen van je diverse doelgroepen.

Daarnaast kun je sociale en ecologische doelen ondersteunen die aansluiten bij de waarden van je bedrijf en je klanten. Doe mee aan initiatieven die een positieve impact hebben op de gemeenschap, het milieu of de samenleving als geheel. Doneer een deel van je winst of producten aan goede doelen of non-profitorganisaties. Betrek je klanten bij je inspanningen door hen uit te nodigen om mee te doen of hun mening te geven.

 1. Maar hoe kun je diversiteit dan bevorderen in je organisatie?

Om te profiteren van de voordelen van diversiteit voor je klanten, moet je als organisatie eerst zorgen dat je zelf divers bent. Dat betekent dat je aandacht besteedt aan het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers met verschillende kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele oriëntatie, opleiding en ervaring. Daarvoor kun je verschillende maatregelen treffen op meerdere terreinen en niveaus. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het creëren van draagvlak en commitment voor diversiteitsbeleid bij de top van de organisatie.
  • Het verankeren van diversiteitsdoelstellingen in het strategische en HR-beleid.
  • Het vergroten van het inzicht in de eigen organisatiecultuur en het bevorderen van een inclusieve werksfeer.
  • Het hanteren van objectieve criteria en procedures voor werving, selectie, beoordeling en promotie.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit, loopbaanontwikkeling en mentoring voor diverse medewerkers.
  • Het organiseren van trainingen, workshops en netwerkbijeenkomsten over diversiteitsthema’s.
  • Het communiceren over de visie, het beleid en de resultaten op het gebied van diversiteit naar interne en externe stakeholders.

Bovenstaande punten zijn stuk voor stuk voorbeelden waar gerust een heel eigen artikel aan gewijd kan worden om hier dieper op in te gaan. Welke je dan ook binnenkort kunt verwachten. Houdt mijn blog in de gaten voor meer nieuwe diversiteitscontent!

 

 1. Tot slot

Diversiteit is niet alleen een morele of juridische kwestie, maar ook een strategische kans voor organisaties om zich te onderscheiden in de markt. Door een diverse samenstelling te hebben van je personeel weerspiegel je ook de diversiteit van je klantenbestand. Zo kun je beter voldoen aan hun wensen en behoeften, je relatie met hen versterken en je concurrentiepositie verbeteren.